D14 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Continentie bij Kinderen (NVCK)

Datum: oktober 2021

Artikel 1 Leden

 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap.
 2. Leden van de vereniging zijn beroepsbeoefenaren die zich bezig houden met mictie- en/of defecatieproblemen bij kinderen, dan wel vanuit hun beroep daarmee affiniteit hebben.
 3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat ‘erelid’ verlenen. Een erelid is ontheven van de verplichting contributie te betalen en mag op kosten van de NVCK de jaarlijkse- door UMCU georganiseerde- bijscholing Urotherapie bijwonen.
 4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, professie, instituut, adresinstituut, aandachtsgebied van de leden zijn opgenomen,
 5. Van deze leden wordt verwacht dat ze de statuten naleven en de belangen van de vereniging niet schaden.

Artikel   2 Contributie

 1. De contributieregeling kent 2 tarieven, te weten:
 2. artsen en b. niet-artsen
 3. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 4. De contributie dient voor 1 november van elk jaar betaald te worden, na een maand volgt een aanmaning. Leden die na 2 aanmaningen de contributie niet hebben voldaan worden met schriftelijke kennisgeving op de hoogte gebracht dat hun lidmaatschap is beëindigd.
 5. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na herhaalde schriftelijke aanmaning niet aan alle geldelijke verplichtingen zijn voldaan.

Artikel 3 Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
 3. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave der reden(en) van het besluit in kennis gesteld.

 1. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 4 Bestuur

De vereniging bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester. Eventueel kan een vierde lid benoemd  worden: een vicevoorzitter. Een combinatie secretaris/penningmeester is mogelijk evenals de combinatie secretaris/vicevoorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur plus een aantal overige bestuursleden. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor visie en beleid zoals schriftelijk is vastgelegd, waarbij het dagelijks bestuur leidinggevend is. Het algemeen bestuur neemt verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen.

Artikel 5 Voorzitter

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider is aangewezen. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt de vicevoorzitter en bij diens afwezigheid een van de andere bestuursleden. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda voor de bestuursvergadering vast.

Artikel 6 Secretaris

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Inhoudelijk beheer van de website valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris samen met een van de andere bestuursleden. De notulen van de algemene ledenvergadering worden gepubliceerd op de website www.NVCK.nl Elk jaar maakt de secretaris een jaarverslag. Hij/zij verricht overige administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief.

Artikel 7 Penningmeester

 1. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans gemaakt.
 2. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks de financiën. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de kascommissie en de voorzitter
 3. Zes maanden na vaststelling van de exploitatierekening en balans wordt een tussenstand van de financiën opgemaakt. Deze halfjaarlijkse rapportage kan door de leden desgevraagd worden ingezien.

4.. Het opnemen van kasgeld en grote bedragen voor activiteiten gebeurt altijd door de penningmeester en een van de andere bestuursleden.

Artikel  8 Vicevoorzitter

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van de voorzitter op zich nemen.

Artikel 9 Overige bestuursleden

De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht zonodig hun werkzaamheden over te nemen.

Artikel 10 Vergaderingen bestuur

 1. Het algemeen bestuur vergadert 3 keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten.
 2. Het dagelijks bestuur kan indien nodig tussentijds vergaderen.
 3. Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn.

Artikel 11 Aftreden bestuur

 1. Bestuursleden worden voor een periode van maximaal 4 jaar benoemd door de algemene ledenvergadering.
 2. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.
 3. Bij aftreden kan een bestuurslid zich maximaal 2 keer herkiesbaar stellen.

Artikel  12 Besluitvorming

Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven.

Artikel 13 Commissies

Het algemeen bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen aparte reglementen worden gemaakt.

Artikel 14 Wijziging Huishoudelijk Reglement

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur.

Artikel 15 Slotartikel

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.
 2. Leden kunnen over dergelijke besluiten overleg plegen met het bestuur en Conform de statuten een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.