D14 AVG

AVG voor de Nederlandse Vereniging voor Continentie bij Kinderen (NVCK)

Introductie

De NVCK hanteert een privacy-beleid, waarbij de Nederlandse wet in acht wordt genomen. Vanwege de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, per 25 mei 2018) – een Europese bindende wet, met nieuwe bindende voorschriften voor Nederland – hebben we het privacy-beleid geevalueeerd en waar aangepast naar de eisen uit de AVG. Deze circulaire beschrijft op hoofdlijnen hoe wij invulling geven aan onze verplichtingen op grond van de AVG.

Uitgangspunten

De NVCK heeft als doel het bevorderen van de uitoefening van de urotherapie in brede zin van het woord (verschillende disciplines), het bevorderen van diagnostiek en de behandeling van het incontinente kind, waarborgen van kwaliteit en uniformiteit van urotherapie, stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het overdragen van intercollegiale kennis. Daarvoor zijn persoonsgegevens van de leden nodig . Denk bijvoorbeeld aan de aanmelding als lid, of aan vermelding op de ‘vindkaart’ van alle leden.

Bij verwerking van persoonsgegevens nemen we steeds de zeven kernbeginselen van de AVG * in acht. Niet alleen omdat het in de AVG staat, maar vooral omdat we een voor de leden betrouwbare organisatie willen zijn. Dus het spreekt voor zich dat we bij het verwerken van persoonsgegevens letten op de rechtmatigheid en transparantie van ons handelen.

De persoonsgegevens die door de NVCK gebruik worden vallen niet onder de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens : het betreft geen gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, geen lidmaatschap van een vakvereniging (de NVCK is geen beroepsvereniging) , gezondheid, genetische kenmerken, seksuele gerichtheid of gedragingen of biometrische gegevens ten behoeve van identificatie. De persoonsgegevens die door de NVCK worden gebruikt , vallen onder de ‘gewone persoonsgegevens’ , waarmee tevens bepaald wordt aan welke eisen ons privacyreglement moet voldoen.

Privacy- document NVCK

De Nederlandse Vereniging voor Continentie bij Kinderen (NVCK) gebruikt de volgende persoonsgegevens van haar leden: – Naam (verplicht) – Adres en woonplaats (verplicht) – Telefoonnummer (facultatief) – Mailadres (verplicht) – Werklocatie (facultatief) – Datum aanmelding als lid (verplicht) – Bankrekeningnummer (verplicht) – Beroep (verplicht)

Ieder lid kan te allen tijde zijn persoonsgegevens wijzigen, via info@NVCK.nl . De gegevens van uitgeschreven leden blijven bewaard i.v.m. de financiële administratie. De organisatie is verplicht om deze gegevens 7 jaar te bewaren voor de fiscus.

Doel gebruik van persoonsgegevens van de leden door de NVCK: De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Naam: voeren van ledenadministratie
  • Privé-Adres en woonplaats : voeren van ledenadministratie
  • Privé-Telefoonnummer : voor contact tussen leden, wordt geplaatst – na toestemming van het lid – op de besloten ledenpagina op de website (na inlog)
  • Privé-Mailadres: voor het versturen van mailing (nieuwsbrieven, uitnodiging voor algemene ledenvergadering, overige mededelingen die door het bestuur van belang worden geacht ) en het herinneren aan het betalen van contributie, statutair vastgelegd voor een bepaalde datum
  • Werklocatie: voor contact tussen leden, wordt geplaatst – na toestemming van het lid – op de besloten ledenpagina op de website (na inlog)
  • Datum aanmelding als lid: voeren van ledenadministratie
  • Bankrekeningnummer: voor het controleren of contributie voldaan is
  • Beroep: voor het bepalen van de hoogte van de contributie (voor medici hoger dan voor niet-medici) en voor het uitnodigen voor discipline-eigen regio-overleg.

De NVCK persoonsgegevens zijn opgeslagen op de websiteserver en in het boekhoudprogramma t.b.v. de financiële administratie. Met beiden is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. De NVCK is niet verantwoordelijk te stellen wanneer de websiteserver of de leverancier van het boekhoudprogramma in gebreken blijft.

Versie oktober 2021